Go to Main Summary Page | Go to Calendar Page

Show All Rides, Using MYSQL Database

January February March
April May June
July August September
October November December

May
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Stats In Missing Canceled
12 May
120512.1 Deborah Hoag
120512.2 Member Rider
120512.3 Dick Caron
120512.4 Bill Reisinger
120512.5 Don Axtell

05/12/12 - Free Lunch Ride

Leader: Don Axtell

 Pace = 5M     This is a Goat Ride
 Rider Name    Miles  Goat(s)
Dan Rohrer        60 MHL,MHU
Ahmed Masood      101 MHL,MHB,MHU
Christine Nguyen     52 MHU,KNC,MHL
Stuart Wallace      63 MHU,KNC,MHB,MHL
Franz Kelsch       51 MHL,MHU,MHB
Jim Williams       51 MHL,MHU,MHB
Anna Huynh        52 MHL,MHU,KNC
Karen McGeough      47 MHL,MHU,QBE
Mike McGeough      58 MHL,MHU,MHB,QBE
David Lee        70 MHL,MHU
Virginia Casey      70 MHL,MHU
Guest Rider       63 MHL,MHU,MHB,KNC
Nancy Moritz       30 MHU
Tim Gathercole      40 MHL,MHU
Guest Rider       40 MHL,MHU
Guest Rider       40 MHL,MHU
Guest Rider       40 MHL,MHU
Robin Davis       40 MHL,MHU
Bryan Shaner       40 MHL,MHU
Steve Gruber       24 MHL
John Dektar       70 MHU,KNC,QBE,QBW,HEH
Fletcher Johnson     52 MHU,MHL,KNC
Tina Shaner       33 MHU,KNC
Member Rider       51 MHU,MHL,MHB
Pat Parseghian      51 MHU,MHL,MHB
Kelly Berryhill     51 MHU,MHL,MHB
Janet Chaffin      51 MHU,MHL,MHB
Barry Chaffin      51 MHU,MHL,MHB
Joan Freed        51 MHU,MHL,MHB
John Pugliese      76 MHL,MHU,MHB,QBE
Lane Parker       45 MHL
Cheryl Farnsworth    27 MHU
Jolene Lu        40 MHL,MHU
Jeffrey Balfus      40 MHL,MHU
Greg Smith        40 MHL,MHU
Allen Hu         40 MHL,MHU
Steve Ching       40 MHL,MHU
Colin Johnson      40 MHL,MHU
Michele Rae       40 MHL,MHU
Dorothy Peterson     40 MHL,MHU
Bob Head         40 MHL,MHU
Tom Green        40 MHL,MHU
Debbie Wade       45 MHL,MHU,QBE
Guest Rider       32 MHL
Ed Casey         46 MHL,MHU
Jeff Bryan        46 MHL,MHU
Fran Bryan        46 MHL,MHU
Kelly Hunt        46 MHL,MHU
Jeff Lew         61 MHL,MHU
Tom Mac         70 MHU,KNC,MHL,MHB,MPL,CYT,QBE
Kryia Adams       80 MHU,MHL,MHB,QBE
Guy Neenan        80 MHU,MHL,MHB,QBE
Pom Bajar        40 MHL,MHU
Michael Hammett     40 MHL,MHU
Mark Rauscher      40 MHL,MHU
Lynn Repetsky      40 MHL,MHU
Guest Rider       40 MHL,MHU
KL Seh          40 MHL,MHU
Guest Rider       40 MHL,MHU
Guest Rider       40 MHL,MHU
Member Rider       40 MHL,MHU
Dan Swinehart      40 MHL,MHU
Guy Bautista       71 MHL,MHU
Mike Stein        79 MHL,MHU
Don Axtell        43 MHL,MHU

Total Riders = 65
Total Rider-Miles = 3186

List of Goats 
MHL - Mt Hamilton/Lower
MHU - Mt Hamilton/Upper
MHB - Mt Hamilton/Back
KNC - Kincaid
QBE - Quimby East
QBW - Quimby West
HEH - Hellyer/Hassler
MPL - Mt Pleasant
CYT - Clayton